Čongva

Čongva

Jozef Čongva sa narodil 19. marca 1939 v bývalej slovenskej obci Jurgov na Spiši (dnes Jurgov, Poľsko). Vyštudoval právo na Jagelonskej univerzite v Krakove. Študoval v Nemecku, vo Veľkej Británii a na Slovensku. V roku 1967 začal pracovať ako asistent na Katedre dejín politicko-právnych vied v pobočke Jagelonskej univerzity v Katoviciach, od roku 1968 na Sliezskej univerzite v Katoviciach, kde prednáša dodnes. Hlavnou témou jeho vedeckého bádania sú otázky politického systému autonómneho sliezskeho vojvodstva v medzivojnovom období (1920 – 1939), ako aj historicko-právne otázky Spiša a slovenského obyvateľstva na poľskom území. Vedecké výstupy jeho bádania, ako i bohatá publikačná činnosť boli prezentované v Poľsku, na Slovensku i na medzinárodných fórach. V roku 1994 sa stal jediným vysokoškolským profesorom slovenskej národnosti v Poľsku. Jozef Čongva pôsobí od roku 1995 aj ako predseda Spolku Slovákov v Poľsku. Zastupuje slovenskú menšinu žijúcu v Poľsku v Spoločnom výbore vlády Poľskej republiky a národnostných menšín. Je taktiež certifikovaným tatranským vodcom. V súčasnosti prednáša na Hornosliezskej obchodnej vysokej škole W. Korfantyho v Katoviciach, na Katedre histórie a práva Sliezskej univerzity, Inštitúte histórie a práva Rzeszowskej univerzity a Inštitúte histórie a práva Vysokej školy štátnej správy a riadenia v Przemysli.

Pripravil: G. Murín